Reklamační řád

Reklamační řád společnosti DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - DIC a.s., IČ: 263 99 946, se sídlem Praha 1, Široká 124/15, PSČ 110 00 (dále jen „DIC")

DIC konstatuje, že předmětem její podnikatelské činnosti je mimo jiné obchod s drahými kameny a šperky.

Šperky DIC a.s. jsou vyráběny za použití nejnovějších výrobních metod, jsou jednotlivě zkoušené a procházejí přísnou kvalitativní kontrolou. Jsou označeny puncem Českého puncovního úřadu podle zákona č.539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon).

Tímto reklamačním řádem jsou upraveny podmínky, na jejichž základě uplatňuje Kupující svá práva v případě, že věc má vady ve smyslu § 2099 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) u a dále podmínky uplatňování odpovědnosti za vady vůči Prodávajícímu, popřípadě jiná práva níže uvedená.

Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci Kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků obecně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud si Prodávající a Kupující nesjednají záruční dobu delší.

V případě, že dodané zboží  nemá vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 zákona, má Kupující právo, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy,

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí prodej věci s tak závažnou vadou, o němž Prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že Kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Reklamaci je třeba uplatnit písemně na adresu prodejce: Široká 15, Praha 1, 110 00, popřípadě ústně na prodejně DIC, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, Prodávající mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Při reklamaci je nutno předložit nabývací doklady (např. fakturu, dodací list, certifikát, záruční list k hodinkám), datum převzetí zboží, specifikaci reklamovaných závad.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Reklamace je Prodávajícím uznána jestliže Kupující prokáže, že:

  • že je výrobek vadný, za tímto účelem Kupující předloží vadný výrobek v prodejně Prodávajícího
  • že se vada vyskytla v záruční době (za tímto účelem Kupující prokáže okamžik prodeje, v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než obecná, je třeba ji prokázat zejména záručním listem, kde je vyznačena)

Kupující prokáže, že koupil výrobek od Prodávajícího (za tímto účelem Kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nutných nákladů spojených s reklamací. Stejné právo náleží i Kupujícímu pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží ke kupujícímu po vyřízení reklamace jsou hrazeny Prodávajícím.

DIC ŠPERKY vše, co potřebujete vědět o diamantových špercích